Home » Anis Aljalis (Carita Sarébu Samalem #1) by Memed Sastrahadiprawira
Anis Aljalis (Carita Sarébu Samalem #1) Memed Sastrahadiprawira

Anis Aljalis (Carita Sarébu Samalem #1)

Memed Sastrahadiprawira

Published 2002
ISBN :
Paperback
52 pages
Enter the sum

 About the Book 

Carita Sarébu Samalem téh tangtuna gé ti ditu, ti Tanah Arab, anu disebut Alf Layla wa Layla atawa nu cék bangsa Inggris téa mah Arabian Nights. Ngocorna ka lembur urang, nepi ka milu ngabeungharan sastra Sunda, éta téh hasil gawé rancagé MohamadMoreCarita Sarébu Samalem téh tangtuna gé ti ditu, ti Tanah Arab, anu disebut Alf Layla wa Layla ata­wa nu cék bangsa Inggris téa mah Arabian Nights. Ngocorna ka lembur urang, nepi ka milu nga­beung­haran sastra Sunda, éta téh hasil gawé rancagé Mohamad Ambri jeung Méméd Sastra­hadiprawira, pangarang Sunda anu kawentar téa. Ieu carita klasik anu kamashur téh disaluyukeun jeung jatining batin urang Sunda, pangpangna mah basa wawacan masih kénéh dipikaresep ku balaréa, nepi ka genah dibacana.